Print In City kasutus­tingimused

Kehtib alates: 01. november 2017

Tere tulemast!

Aitäh, et kasutate meie prindi-, paljundus- ja skaneerimisteenust – Print In City (“PiC”). PiC teenust pakub Teile Overall Eesti AS asukohaga Lootsi 11, Tallinn 10151, Eesti.

PiC võimaldab Teil mugavalt ja turvaliselt kasutada multifunktsionaalseid seadmeid ja printereid erinevate PiC teenusega liitunud organisatsioonides nii printimiseks, paljundamiseks kui skanerimiseks. PiC teenust saate kasutada nii PiC veebilehe kui e-posti kaudu, samuti ka otse multifunktsionaalselt seadmelt.

PiC vahendab automaatselt ka vajaliku tasu Teie poolt tehtud väljatrükkide, koopiate ja skaneerimiste eest.

PiC kasutamisel nõustute käesolevate kasutustingimustega.

PiC kasutamine

Teie kohustuseks on järgida kõiki PiC teenusega seoses Teile kättesaadavaks tehtud eeskirju.

Võite kasutada PiC teenust ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavalt. Te ei tohi kasutada PiC teenust viisil, mis oleks ebaseaduslik, eksitav, pahatahtlik, diskrimineeriv ega viisil, mis on PiC teenuse kättesaadavust tõkestav, liigselt koormav, töökorda või välimust rikkuv.

Jätame endale õiguse lõpetada Teile PiC teenuse pakkumise juhul, kui te ei järgi kasutustingimusi või PiC teenuse kasutamise juhiseid.

PiC kasutamine ei anna Teile PiC teenuse sisule intellektuaalomandiõigusi ega luba PiC teenuse teabesisu kasutamiseks omaniku loa või muu seadusliku volituseta. Teil ei ole luba kasutada PiC teenuse brändingut ega logosid.

Jätame endale õiguse saata Teile olulist infot teenuse kasutamise, kasutustingimuste, tehniliste tingimuste ja muu asjakohase kohta.

PiC konto

PiC kasutamiseks on vaja luua PiC konto. Võite luua oma PiC konto ise või saada selle oma tööandjalt või õppeasutuselt. Kui olete oma konto saanud oma tööandjalt või õppeasutuselt, siis võivad teile kehtida lisaks ka Teie asutuse poolt määratud kasutustingimused.

Kaitske oma PiC konto turvalisust hoides oma salasõna enda teada. Oma PiC kontol ja selle kaudu toimuva tegevuse eest vastutate Teie.

Privaatsus ja autoriõiguste kaitse

Teie isikut puudutavate andmete käsitlemist ning kaitsmist PiC teenuse kasutamisel selgitavad täpsemalt meie privaatsustingimused. Teenust kasutades nõustute, et PiC teenus võib kasutada teid puudtavat infot vastavalt meie privaatsustingimustele.

Maksed

PiC teenuse kasutamise eest tuleb tasuda vastavalt PiC veebilehel olevale hinnakirjale. Pärast prindi-, koopia- või skaneerimistöö teostamist debiteeritakse Teie PiC kontol olevat krediiti automaatselt. PiC teenuse kasutamiseks tuleb teil krediteerida oma PiC kontot Teie poolt valitud rahasummaga, näiteks 3 eurot. Raha saate PiC kontole lisada vastavalt vajadusele eurodes, kasutades abiinfo lehel loetletud maksemeetodeid.

Prindi-, paljundus- või skaneerimistööd alustades hindab PiC Teie töö maksumust ning broneerib tööks vajaliku summa teie PiC kontolt. Töö edukal teostamisel või kustutamisel arvutab PiC töö lõpliku kulu ning korrigeerib Teie PiC konto saldot vastavalt. PiC konto saldot saate igal hetkel jälgida PiC veebilehelt.

Võib juhtuda, et soovite PiC teenuse kasutamise lõpetada, kuid Teie kontol on veel kasutamata raha. Võite sellisel juhul paluda, et tagastaksime Teile kasutamata raha või lisaksime selle mõnele Teie poolt määratud PiC kontole. Teil on õigus kasutamata raha tagasi küsimisele ainult siis, kui Te olete oma kontot krediteerinud ise. Juhul, kui seda on teinud Teie eest keegi teine füüsiline või juriidiline isik, jätame õiguse Teile tagasimakset mitte teostada. Kasutamata raha kandmisega teisele PiC kontole ei kaasne lisakulutusi. Raha tagastamisel Teie poolt määratud arvelduskontole kaasnevad kolmandate osapoolte poolt määratud kulud, mis arvatakse maha Teile tagastatavast summast. Raha tagastamise või suunamise soovi käsitlemiseks vajame Teie kirjalikku pöördumist läbi PiC veebilehe autenditud tagasiside vormi koos järgnevate andmetega: Teie nimi ja kontaktandmed, Teie PiC konto nimi, Teie panga rekvisiidid või PiC konto nimi kuhu soovite oma kontojäägi kanda. Anonüümse tagasiside vormi kaudu esitatud pöördumist ei rahuldata.

Teie teabesisu

PIC võimaldab Teil esitada, üles laadida, salvestada, saata ja vastu võtta teabesisu. Teabesisu omandiline kuuluvus kuulub Teile.

Teabesisu kasutamise eest vastutate ainuisikuliselt Teie ning nõustute mitte kasutama teabesisu, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, on solvav, vihavaenu õhutav, diskrimineeriv, mis sisaldab viiruseid või muud kahjurvara koodi.

Laadides üles, saates või vastu võttes teabesisu PiC teenuse kaudu, annate meile õiguse seda teabesisu kasutada, majutada, salvestada, taastoota, muuta ja edasi anda. Selliselt meile antud õigused kehtivad vaid Teie teenindamise ja PiC teenuse parendamise ning arendamise eesmärgil. PiC teenus pakub Teile võimalusi ka oma teabesisu eemaldamiseks. Veenduge, et teil on piisavad õigused meile loetletud õiguste andmiseks iga teabesisu kohta, mille meie teenusele esitate.

Teenuse muutmine

Täiustame ja muudame PiC teenust pidevalt. Võime omal valikul lisada ja eemaldada funktsionaalsust ning ka teenuse osutamise lõpetada.

Garantiid

PiC teenuse pakkumisel kasutame kaubanduslikult mõistlikke tingimusi ning hoolt. On siiski asjaolusid, mida me PiC teenuse kohta lubada ei saa.

KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES KIRJELDATULE LISAKS EI ANNA OVERALL EESTI AS EGA NENDE KOOSTÖÖPARTNERID PiC TEENUSE KOHTA ÜHTEGI MUUD LUBADUST. ME EI ANNA ÜHTEGI LUBADUST PiC TEENUSE SISU KOHTA, SPETSIIIFILISTE FUNKTSIONAALSUSTE, NENDE TÖÖKINDLUSE, KÄTTESAADAVUSE VÕI TEIE VAJADUSTELE VASTAMISE KOHTA. PAKUME PiC TEENUSE TEILE KASUTAMISEKS SELLISENA NAGU SEE ON.

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST.

Vastutus

OVERALL EESTI AS, KOOSTÖÖPARTNERID JA PiC TEENUST PAKKUVAD ASUTUSED EI VASTUTA SEADUSES LUBATUD JUHTUDEL ANDMEKAO, KAOTATUD TULUDE, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, FINANTSKAHJUDE EGA MISTAHES ISELOOMUGA TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUTASUDE EEST.

SEADUSES LUBATUD ULATUSES PIIRNEB OVERALL EESTI AS NING KOOSTÖÖPARTNERITE VASTUTUS KASUTUSTUSTINGIMUSTEST TULENEVATE NÕUETE SEALHULGAS KAUDSETE TAGATISTE PUHUL SUMMAGA, MILLE OLETE MAKSNUD PiC TEENUSE KASUTAMISE EEST VÕI MEIE VALIKUL KOHUSTUSEGA TEILE TEENUSE UUESTI PAKKUMISEGA.

ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA OVERALL EESTI AS EGA KOOSTÖÖPARTNERID ÜHEGI MÕISTLIKULT MITTE AIMATAVA KAHJU EGA KAHJUSTUSE EEST.

PiC kasutamine ärilistel eesmärkidel

Kui kasutate PiC teenust ettevõtte nimel, siis nõustub kasutustingimustega see ettevõte. See vabastab Overall Eesti AS, koostööpartnerid ning nende ametnikud, agendid ja töötajad kahjude hüvitamise kohustusest ja kindlustab kõikide nõuete, hagide või toimingute vastu, mis võivad tuleneda PiC teenuse kasutamisest või kasutustingimuste rikkumisest, sealhulgas mistahes vastutusest või kuludest, mis tulenevad nõuetest, kahjudest, kahjustustest, hagidest, kohtuotsustest, kohtuvaidluskuludest ja advokaaditasudest.

Kasutustingimuste kohta

Võime neid või muid PiC teenusele kehtivaid tingimusi muuta, nt. seaduse või teenuse muudatuse kajastamiseks. Vaadake kasutustingimused aegajalt üle. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad mitte enne kui 14 päeva pärast avaldamist. Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Muudetud kasutustingimustega mitte nõustumisel peaksite PiC teenuse kasutamise lõpetama.

Kui kasutustingimuste ja lisatingimuste vahel on vastuolusid, on lisatingimused vastuolude osas ülimuslikud.

Need tingimused reguleerivad Overall Eesti AS ja Teie vahelist suhet ega anna õigusi kolmandate osapoolte kasuks.

Kui Te kasutustingimusi ei järgi ja me ei ole rikkumisele koheselt reageerinud, siis ei tähenda see, et loobume oma õigustest (näiteks õigusest tulevikus reageerida).

Kui selgub, et mõni tingimus ei ole jõustatav, ei mõjuta see teisi tingimusi.

PiC teenusest või kasutustingimustest tulenevatele või nendega seotud vaidlustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Kõik teenusest või kasutustingimustest tekkivad või seotud nõuded lahendatakse Harju maakohtus.

Sisukord

Tagasiside